Wniosek o separację

Wiele małżeństw przeżywa kryzys. Jednak nie zawsze małżonkowie muszą i chcą podejmować decyzję o rozwodzie. Alternatywą dla rozwodu jest separacja. Z tej formy rozstania mogą skorzystać małżonkowie, którzy chcą od siebie odpocząć i jednocześnie chcą zabezpieczyć swój interes. Jednocześnie separacja jest akceptowana przez Kościół.

Separacja nie jest tożsama z rozwodem. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

By uzyskać separację, wystarczy dowieść w sądzie, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Separacje może nastąpić na zgodny wniosek małżonków, w przypadku, gdy nie mają oni wspólnych małoletnich dzieci. Jeśli wymaga tego sytuacja, małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy. Małżonkowie, którzy pozostają w separacji, mogą wystąpić wspólnie do sądu o jej zniesienie.

Między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Przy orzekaniu separacji, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jednak w przypadku, gdy separacja orzekana jest na zgodny wniosek małżonków, wtedy nie orzeka się o winie.

W przypadku separacji, małżonkowie mogą także dochodzić alimentów. W momencie orzekania separacji, sąd orzeka o podziale władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, a także o tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków ma ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może także powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, a ograniczyć drugiemu.

Wpis do separacji jest opłatą stałą i wynosi 600 zł. Natomiast wpis za zgodny wniosek małżonków o separację wynosi 100 zł.

By złożyć wniosek o separację, trzeba do sądu dostarczyć odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim odpis aktu małżeńskiego, oryginał oraz kopię, kopię pozwu, odpisy oraz kopie aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci małżonków i wszelkie inne istotne w sprawie dokumenty. J

Jeśli osoba składająca wniosek o separację stara się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie adwokata z urzędu, musi złożyć odpowiedni wniosek. Należy dołączyć do niego zaświadczenie o dochodach, w przypadku osób bezrobotnych, zaświadczenie z urzędu pracy.