Wzór pozwu o rozwód

Postępowanie rozwodowe wszczynane jest na wniosek małżonków. Jeśli małżonkowie są zdecydowani na rozstanie, muszą złożyć pozew o rozwód do sądu okręgowego. Pozew o rozwód powinien zawierać odpowiednie informacje. Przede wszystkim musi się w nim znaleźć oznaczenie stron, czyli imię, nazwisko o dokładny adres wraz z kodem powódki lub powoda, oraz pozwanego lub pozwanej, a także nazwa Sądu Okręgowego, w którym składany jest pozew.

Dokument taki musi także zawierać określenie żądania, czyli o co wnosi powód lub powódka. Część ta powinna zawierać informację, iż osoba ta wnosi o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa (trzeba podać dane obu stron, a także datę zawarcia związku małżeńskiego i numer aktu małżeńskiego).

Następnie powód zwraca się z prośbą o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi (podać imiona i nazwisko dzieci, a także miejsce i datę urodzenia). W pozwie można także zawrzeć prośbę o zasądzenie alimentów, a także o eksmisję współmałżonka.

Pozew powinien także zawierać uzasadnienie. W części tej należy wskazać, jakie relację istnieją między małżonkami oraz ich dziećmi, w jaki sposób małżonkowie przyczyniają się do utrzymania domu i dzieci, a jeśli nie, to z czyjej winy i w jaki sposób doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jeśli strony chcą rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez takiego orzeczenia, to także muszą zaznaczyć to w pozwie. Dokument ten składa się w trzech egzemplarzach.

Do pozwu, także tego składanego o separację, należy dołączyć dokumenty: przesłuchania stron, przesłuchania świadków, odpis skróconego aktu małżeńskiego, odpisy skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci, oraz zaświadczenie o dochodach. Jeśli dzieci uczęszczają do szkoły lub przedszkola, to warto mieć także zaświadczenie z tych placówek. Jeśli jedna ze stron stara się o zwolnienie od kosztów sądowych, to należy złożyć odpowiedni wniosek. Warto jest także przygotować ewentualne odpisy wyroków sądów, niebieskie karty, obdukcje lekarskie, a jeśli w czasie trwania postępowania rozwodowego sąd ma zasądzić alimenty, to należy także mieć przygotowane dokumenty poświadczające wydatki.