Podział majątku

Częstą przyczyną długiego czasu trwania postępowania rozwodowego są kłótnie małżonków dotyczące podziału wspólnego majątku. W wyniku rozwodu, a także separacji, między małżonkami ustaje wspólnota majątkowa.

Wiele małżeństw decyduje się na podpisanie intercyzy, czyli umowy, na mocy której następuj rozdzielność majątkowa między małżonkami. W razie rozwodu, intercyza sprawia, że samo postępowanie rozwodowe przebiega szybciej.

Jednak w sytuacji, gdy małżonkowie nie podpisali takiej umowy, lub jakiejkolwiek innej umowy, która regulowałaby ich wzajemne stosunki majątkowe, wtedy wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabyli w trakcie tworzenia małżeństwa stanowią ich wspólny majątek.

W przypadku rozwodu lub separacji wspólny majątek należy podzielić. W tym miejscu należy dodać, że do majątku wspólnego zalicza się także pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody pochodzące z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków, a także środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków. Wspólnotę stanowią także różne przedmioty, które wchodzą w skład wyposażenia domu.

Podziału ustawowej wspólności majątkowej, małżonkowie mogą domagać się także w przypadku unieważnienia małżeństwa, ustania małżeństwa na skutek śmierci małżonka, ogłoszenia upadłości oraz orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

W przypadku, gdy małżonkowie mają już orzeczony rozwód lub separację mogą domagać się podziału wspólnego majątku. W tym celu muszą złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego. W dokumencie tym mogą domagać się podziału majątku na dwie równe części, podziału majątku na części nierówne, lub ustalenia, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie, gdyż podlega ona zwrotowi. Wniosek ten można także wnieść jeszcze w trakcie trwania postępowania rozwodowego.

Największe problemy przy podziale majątku zwykle dotyczą mieszkania. Sąd orzeka, który z małżonków zatrzymuje mieszkanie, a który otrzymuje spłatę. Najlepszym rozwiązaniem dla małżonków, takim, który jest najmniej konfliktowy, jest podział dokonany przez umowę. Małżonkowie uzgadniają między sobą, w jaki sposób chcą podzielić wspólny majątek.