Intercyza majątkowa

Wiele spraw rozwodowych trwa bardzo długo, wiele małżeństw szarpie się kłóci i niszczy nawet tę nić wzajemnej sympatii, która pozostała między osobami, które kiedyś się kochały. Wiele takich kłótni wynika z problemów związanych z podziałem majątku.Polskie prawo rodzinne zakłada, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego, między małżonkami powstaje wspólność ustawowa, czy też inaczej majątkowa. Ma to służyć przede wszystkim zażyłości małżonków, ponieważ wymaga od nich współdziałania i wzajemnego zaufania w zarządzaniu wspólnym majątkiem.

Mniej problemów mają ci małżonkowie, którzy zdecydowali się na podpisanie przed ślubem intercyzy. Dokument ten warto jest spisać szczególnie w przypadku, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą.

Intercyza, to umowa małżeńska, która wprowadza rozdzielność majątkową między małżonkami. Przy wspólności majątkowej mamy do czynienia z trzema rodzajami majątku: majątkiem osobistym żony, majątkiem osobistym męża i majątkiem wspólnym. Intercyzę można zawrzeć zarówno przed, jak i w czasie trwania związku małżeńskiego. Jeśli dokument ten został podpisany przed zawarciem związku, to w takim przypadku, każdy z małżonków zachowuje majątek, który zgromadził przed ślubem oraz majątek nabyty później.

W sytuacji, gdy intercyzę podpisują małżonkowie już po ślubie, rozdzielność zajmuje miejsce ustawowej wspólności majątkowej. Małżonek zachowuje wtedy te składniki majątki, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego, a także przedmioty, które zostały nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności.

Osoby, które zdecydowały się na podpisanie intercyzy, w pierwszej kolejności muszą odwiedzić notariusza, gdyż umowa małżeńska, która została sporządzona w innej formie niż notarialna, jest nieważna. Sporządzenie tego dokumentu wiąże się oczywiście z odpowiednimi opłatami, które wynoszą ponad 500 zł. Intercyzę można zawrzeć w dowolnym czasie trwania małżeństwa, można ją także w dowolnym terminie rozwiązać.

Małżonkowie mogą zmienić jej treść, a nawet całkowicie ją rozwiązać. Z chwilą jej rozwiązania między małżonkami powstaje system wspólności ustawowej.