Alimenty na dzieci i współmałżonka

Rozwód, jest niezwykle traumatycznym przeżyciem dla każdego członka rodziny, zarówno dla małżonków, jak i dla dzieci. Sąd, orzekając rozwód lub separację stara się zabezpieczyć, przynajmniej od strony finansowej przyszłość dzieci, a także byłego współmałżonka.

Prawo zobowiązuje rodziców do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Sytuacja ta nie obowiązuje w przypadku, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych jest uzależniony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a także od zarobkowych i majątkowych możliwości osoby zobowiązanej do alimentacji. Z tej racji, jeden z małżonków może żądać przed sądem alimentów, których wysokość byłaby niezbędna do zaspokojenia potrzeb własnych oraz potrzeb wspólnych dzieci.

Zakres obowiązku alimentacyjnego jest uzależniony od szczególnej sytuacji osoby uprawnionej i zobowiązanej, konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych. Sąd, w oparciu o zebrane dowody, dokonuje oceny tych potrzeb, a także możliwości zobowiązanego. Rodzice małoletnich dzieci nie mogą uchylać się od obowiązku alimentacyjnego powołując się na fakt, iż wykonanie tego obowiązku byłoby dla nich nadmiernym ciężarem. Nie w każdym przypadku, alimenty przyjmują formę pieniężną.

Obowiązek alimentacyjny może także polegać na całkowitym lub częściowym osobisty, staraniu o utrzymanie lub wychowanie dziecka. W praktyce oznacza to, że po orzeczeniu rozwodu, gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców, to nie musi on płacić alimentów w pieniądzu.

Sąd, by ustalić prawidłową wysokość alimentów, zapoznaje się z dostarczonymi przez strony procesu dowodami na poparcie swoich twierdzeń. Dowody te powinny być podane przy składaniu pozwu, ale mogą być dostarczane także w trakcie trwania procesu. Mogą nimi być rachunki dokumentujące wszelkie wydatki, obciążenia kredytami i pożyczkami, zaświadczenia o zarobkach, rozliczenia podatkowe, zaświadczenia o stanie zdrowia, dyplomy ukończenia szkół itp.

W określonych okolicznościach, także sami rozwiedzeni małżonkowie mogą żądać od siebie alimentów. Obowiązek alimentacyjny wygasa względem tego małżonka, który został uznany za winnego rozpadu małżeństwa.